Buddhist Pilgrims

Enryaku Ji Kyoto

Buddhist Pilgrims from China, India and Japan: Atisha, Dogen, Eisai, Ennin, Faxian, Hye-ch’o, Kukai, Saicho, Xuanzang and Yijing

Create your website with WordPress.com
Get started